Contact Info

Artikel 1: Algemeen
1.1  Onder “Lion Internet” wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden verstaan: eenmanszaak Lion Internet, gevestigd te Hengelo (OV).

1.2  Onder “abonnee” wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor een van de diensten van Lion Internet.

Artikel 2: Abonnement
2.1 De abonnee die een SEO-abonnement afsluit bij Lion Internet gaat een overeenkomst aan voor de looptijd van ten minste één jaar, of indien anders overeengekomen. Het abonnement wordt na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd en is daarna maandelijks opzegbaar. Het contract gaat officieel in na ontvangst veen een “opdrachtbevestiging”.

2.2 Betaling vindt plaats in maandelijkse termijnen vooraf. De eerste betaling geschiedt via online betaling door de abonnee en geldt tevens als de bevestiging van het afsluiten van het abonnement. Volgende betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso. Abonnee machtigt Lion Internet om het abonnementsgeld maandelijks te incasseren.

 

2.3 Lion Internet is gerechtigd het abonnement tijdens de looptijd te wijzigen in die zin dat het aantal producten of diensten binnen een abonnement kan worden aangepast. Lion Internet streeft daarbij te allen tijde naar de optimalisatie van de dienstverlening.

 

2.4 Lion Internet kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling van abonnee het abonnement met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen.

 

2.5 Lion Internet heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 
rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien abonnee tekortschiet in de nakoming van het abonnement en in deze abonnementsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij abonnee, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

2.6 Indien Lion Internet vanwege in artikel 2.4 en 2.5 genoemde redenen genoodzaakt is het abonnement te beëindigen, is Lion Internet jegens de abonnee niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid abonnementsvoorwaarden

 

3.1 De overeenkomst tussen abonnee en Lion Internet komt tot stand op het moment dat abonnee zich via de website www.Lion Internet.nl voor het abonnement heeft aangemeld. Lion Internet is bevoegd de aanmelding van een abonnee te weigeren.

 

3.2 Op de overeenkomst zijn de onderhavige abonnementsvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 4: Wijziging abonnementsvoorwaarden

 

4.1 Lion Internet heeft te allen tijde het recht om de abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten abonnementen met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd.

 

4.2 Lion Internet behoudt zich het recht voor de tarieven voor SEO-abonnementen jaarlijks te indexeren.

 

Artikel 5: Informatieverstrekking door abonnee en (commerciële) uitingen

 

5.1 Abonnee is verplicht alle gegevens op het aanmeldformulier van de website van Lion Internet volledig en correct in te vullen.

 

5.2 Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dient abonnee dit aan Lion Internet door te geven. Lion Internet is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door abonnee vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

5.3 Abonnees kunnen per e-mail, post of telefoon periodieke (commerciële) uitingen van Lion Internet ontvangen, ook indien zij geen specifieke interesses in het aanmeldformulier hebben aangegeven. Abonnees kunnen zich – indien gewenst – te allen tijde hiervoor afmelden.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

6.1 Indien Lion Internet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

6.2 Lion Internet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen die zoekmachines doorvoeren in hun algoritmes.

 

6.3 Lion Internet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

6.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lion Internet.

 

Artikel 7: Overmacht

 

7.1 Lion Internet is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Lion Internet geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval sprake in geval van uitvallen van of storingen in de telecommunicatie-infrastructuur (internet).

 

7.2 Indien er sprake is van overmacht waardoor nakoming van het abonnement redelijkerwijs niet van Lion Internet kan worden gevergd, zal de uitvoering van het abonnement worden opgeschort, dan wel het abonnement worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 8: Privacy

 

8.1 Lion Internet neemt de gegevens van abonnee op in een database met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 9: Vernietiging bepaling

 

9.1 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 

10.1 Op alle overeenkomsten die zijn gesloten onder deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Alle geschillen die tussen abonnee en Lion Internet ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter te GOUDA.

 

Artikel 11: Slotbepaling

 

11.1 Deze abonnementsvoorwaarden blijven van kracht indien Lion Internet van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.